REGULAMIN


PROJEKTU KARTA TURYSTY


 


Spis treści


I. PROJEKT „KARTA TURYSTY”. 2


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2


§ 1 DEFINICJE. 2


§ 2 REJESTRACJA - TWORZENIE KONTA NA PORTALU.. 4


§ 3 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW... 6


§ 4 OPŁATY I PROWIZJE. 7


§ 5 UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA.. 8


§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY REJESTRACJI NA PORTALU.. 9


§ 7 ROZWIĄZANIE UMOWY Z ORGANIZATOREM... 9


§ 8 KONTAKT. 9


§ 9 REKLAMACJE. 10


§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ. 11


§  11 PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY. 11


§  12  ZMIANY REGULAMINU.. 12


III. KARTA TURYSTY. 12


§ 13 POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 12


§ 14 ZASADY ZAKUPU KARTY TURYSTY. 12


§ 14.1 – Złożenie zamówienia. 13


§ 14.2 – Płatność za zakupioną Kartę Turysty. 13


§ 14.3 Odstąpienie od umowy zakupu Karty Turysty. 13


§ 15 AKTYWACJA KARTY TURYSTY. 14


§ 16 ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY TURYSTY. 14


§ 17 ZASADY PUBLIKACJI OBIEKTÓW I OFERT PROMOCYJNYCH.. 15


IV.  SKLEP. 16


§ 18 - WARUNKI UCZESTNICTWA W SKLEPIE. 16


§ 19 - OFERTY i TOWARY. 16


§ 20 - PUBLIKACJA OFARTY I TOWARU.. 17


§ 21 - REALIZACJA TRANSAKCJI - ZAWARCIE UMOWY. 18


§ 22 - PŁATNOŚĆ ZA TOWAR. 19


§ 23 - ROLA ORGANIZATORA.. 19


§ 24 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU TOWARU W SKLEPIE. 20


 


 


 


 


 


 


I. PROJEKT „KARTA TURYSTY”


 


Projekt Karta Turysty - to oferta specjalna dla wszystkich mieszkańców oraz turystów z kraju i z zagranicy, mająca na celu społeczną promocję krajowej i regionalnej oferty turystycznej i kulturalnej, jak również zwiększenia ogólnych informacji na temat polskich atrakcji turystycznych oraz sukcesywnego zwiększenia ruchu turystycznego w Polsce i poszczególnych regionach.


Karta Turysty to portal, który udostępnia następujące narzędzia: 


-      system zniżek i rabatów - nabycie i użytkowanie elektronicznej Karty Turysty umożliwiającej skorzystanie z Ofert Promocyjnych, które udzielane są Użytkownikom Karty Turysty przez Partnerów biorących udział w Projekcie,


-      sklep - sprzedaż i zakup oferowanych przez Partnerów produktów regionalnych i rękodzieła


-      system rezerwacji miejsc noclegowych i sprzedaży e-biletów (w trakcie tworzenia).


 


 


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 


 


§ 1 DEFINICJE


 


1.         Portal - platforma internetowa wraz ze wszystkimi podstronami i funkcjonalnościami  dostępna pod adresem KartaTurysty.pl (TouristCard.pl) za pośrednictwem której Użytkownik może zgłaszać Obiekty, zakupić Kartę Turysty oraz zapoznać się z informacjami o miejscach w których obowiązują aktualne Zniżki/Rabaty (wraz z opisem atrakcji, lokalizacji), a także informacje o warunkach wstępu dla Użytkowników Karty. Portal umożliwia również sprzedaż i zakup produktów regionalnych oferowanych przez Partnerów


2.         SKLEP – wydzielona część Portalu - platforma handlowa on-line, dostępna pod adresem sklep.KartaTurysty.pl (shop.TouristCard.pl), umożliwiająca Użytkownikom sprzedaż i zakup Towarów.


3.         Organizator/Administrator - Właściciel Portalu KartaTurysty.pl oraz sklep.KartaTurysty.pl, którym jest Centrum Promocji Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-199) przy ul. Modlińskiej 61, NIP 5242809771.


4.         Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Organizatora w ramach PORTALU, na zasadach określonych w Regulaminie.


5.         Partner lub Sprzedający – Użytkownik będący osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub inną osobą, która na podstawie zgłoszenia do Projektu oferuje swoje usługi lub produkty i towary wszystkim Posiadaczą Karty na specjalnych warunkach określonych na Portalu i w Regulaminie, a także podejmująca działania zmierzające do zbycia lub zbywająca Towary w ramach Sklepu.


6.         Turysta lub Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Karty Turysty oraz Towary w SKLEPIE.


7.         Wydawca – instytucja, spółka lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zajmuje się organizacją Projektu Karta Turysty w danym Regionie i kraju.


8.         Przedstawiciel Partnera - osoba reprezentująca Partnera (np. pracownik Obiektu), która jest uprawniona do zrealizowania w imieniu Partnera Oferty Promocyjnej na rzecz Posiadacza Karty Turysty, a także osoba, która jest uprawniona do reprezentowania Partnera w związku z realizacją Projektu Karta Turysty.


9.         Podmiot przetwarzający – podmiot który przetwarza dane osobowe Użytkowników Portalu w imieniu Organizatora i zgodnie z jego wytycznymi.


10.     Rejestracja - proces zakładania Konta na Portalu opisany w § 2.


11.     Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Organizatora pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów Portalu, utworzony i zarządzany przez Użytkownika, umożliwiający korzystanie z jego funkcji w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach PORTALU.


12.     Region – obszar na terenie którego znajdują się zintegrowane Obiekty i Oferty Promocyjne lokalnych Partnerów biorących aktywny udział w Projekcie i akceptujących Kartę Turysty.


13.     Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego (zawierająca w szczególności cenę i opis oferowanego Towaru) przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach SKLEPU.


14.     Oferta Promocyjna – zniżki, rabaty, ulgi dedykowane Użytkownikom Karty Turysty obowiązujące przez odpowiedni okres czasu od momentu Aktywacji Karty. Wysokość i rodzaj zniżek i rabatów jest określany przez Partnerów i prezentowana na Portalu. Akceptowanie/honorowanie Karty Turysty jest jednoznaczne z udzielaniem zniżek, rabatów i ulg. 


15.     Towar - rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty w Sklepie.


16.     Transakcja - procedura zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach SKLEPU.


17.     Karta Turysty / Karta - to multimedialna karta w postaci elektronicznej wydawana wszystkim Użytkownikom przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. Karta jest przeznaczona do wykorzystywania przez Użytkownika w celu korzystania z ofert adresowanych do Użytkownika Karty w danym Regionie. Karta Turysty jest kartą spersonalizowaną na której widnieje imię i nazwisko Posiadacza. Na Karcie zamieszczony jest również Region, kod QR (kod graficzny w którym zakodowane są informacje o Karcie i Posiadaczu) oraz okres ważności Karty (okres przysługiwania uprawnień). Karta Turysty umożliwia realizację wybranych usług oraz zakupu towarów i produktów od Partnerów z określoną zniżką czy rabatem, jak również korzystania z atrakcji, które Partnerzy oferują.


18.     Obiekt – wszelkie obiekty, usługi, instytucje, miejsca turystyczne (np. hotele, restauracje, atrakcję turystyczną itp.), które stanowić mogą atrakcję turystyczną dla mieszkańców, turystów z kraju i z zagranicy oraz osób je odwiedzających w dowolnym charakterze i w których jest akceptowana Karta Turysty.


19.     Posiadacz Karty Turysty / Posiadacz – osoba uprawniona do korzystania z Karty Turysty, wskazana z imienia i nazwiska w treści Karty, która ma prawo do korzystania przez określony czas ze zniżek i rabatów oferowanych przez Partnerów. Posiadacz ma obowiązek przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.


20.     Zakup Karty – czynność prawna dokonana przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu (opisana w § 14), po dokonaniu której, wskazana osoba staje się Posiadaczem Karty Turysty i nabywa wszystkie uprawnienia z nią związane.


21.     Aktywacja – aktywacja Karty Turysty dokonywana przez jej Posiadacza lub Użytkownika w dowolnym momencie niezależnym od chwili zakupu. Aktywacja Karty, o której mowa w § 15, jest konieczna, aby korzystać z jej uprawnień.


22.     Strona Płatności – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerska 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52, której regulamin jest dostępny tutaj


23.     Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi zmianami dostępny na stronie www.KartaTurysty.pl oraz www.sklep.KartaTurysty.pl.


 


 


§ 2 REJESTRACJA - TWORZENIE KONTA NA PORTALU


 


1.         Użytkownikami PORTALU mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba, która ukończyła 13, ale nie ukończyła 18 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona, dla skutecznego składania oświadczeń i zawierania umów w ramach rejestracji i użytkowania PORTALU, zobowiązana jest uzyskać zgodę na ich dokonanie od swojego opiekuna ustawowego lub kuratora.


2.         W zależności od funkcjonalności Użytkownik zakłada Konto jako Turysta lub Partner.


3.         Osoba zakładająca Konto Partnera musi mieć umocowanie do działania w jego imieniu.


4.         W ramach Konta Turysty Użytkownik ma możliwość:


-           przeglądania i modyfikowania swoich danych,


-           zmiany hasła do Konta,


-           zakupu i aktywacji Kart Turysty w sposób opisany w § 14 i 15,


-           dostępu do zakupionych Kart Turysty


-           przeglądania wszystkich dostępnych Ofert Promocyjnych Partnerów,


-           dokonywania zakupów Towarów w SKLEPIE w sposób opisany w § 21 i 22,


-           komunikacji z Partnerami;


-           otrzymywanie powiadomień,


-           umieszczania opinii.


5.         W ramach Konta Partnera Użytkownik ma możliwość:


-           przeglądania i modyfikacji danych Partnera oraz zmiany hasła,


-           dodawania Obiektów i Ofert Promocyjnych w sposób opisany w § 17,


-           modyfikacji wcześniej dodanych Obiektów i Ofert Promocyjnych,


-           dodawania i sprzedaży Towarów w SKLEPIE w sposób opisany w § 20.


6.         Użytkownik może przystąpić do procesu Zakładania Konta na Portalu poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj / Zarejestruj” widocznego na stronie KartaTurysty.pl.


7.         Dodatkowo Użytkownik – Turysta może utworzyć Konto klikając w przycisk „ZAŁÓŻ KONTO” na stronie sklep.KartaTurysty.pl, a także w trakcie składania zamówienia na Kartę Turysty lub dokonywania zakupu Towarów.


8.         W trakcie procesu Zakładania Konta Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza, podając dane niezbędne do składania i realizacji zamówień w ramach Portalu:


o     Turysta:


-      imię i nazwisko;


-      adres e-mail;


-      numer telefonu komórkowego;


-      hasło do Konta.


o     Partner:


-      Nazwa firmy,


-      Dane adresowe,


-      NIP, REGON,


-      Osoba reprezentująca firmę,


-      Osoba do kontaktu,


-      Telefon kontaktowy,


-      Adres e-mail


-      Hasło do konta.


9.         Po wprowadzeniu w/w danych osoba zakładająca Konto zobowiązana jest do potwierdzenia zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także treści odpowiednich zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym dane niezbędne do rejestracji na Portalu i zawierania za jego pośrednictwem transakcji – np. w zakresie marketingu produktów i usług partnerów handlowych – jest zawsze dobrowolna. Przy składaniu tych oświadczeń przez osoby niepełnoletnie lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych zastosowanie ma pkt. 1. 


10.     Po wprowadzeniu danych oraz akceptacji oświadczeń, Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić prawidłowość podanych danych poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj”. Spowoduje to przesłanie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym wiadomości z potwierdzeniem utworzenia Konta.


11.     Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta na PORTALU po podaniu adresu e-mail oraz hasła (Logowanie).


12.     Po zalogowaniu, Konto umożliwia Użytkownikowi, korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Portalu przeznaczonych dla Użytkowników o których mowa w pkt. 4 i 5.


13.     Logowanie oraz Założenie konta na Portalu może również nastąpić poprzez wtyczki portali społecznościowych: Facebook i Google+. Logowanie będzie możliwe po zaakceptowaniu przez Użytkownika przekazania danych z danego portalu społecznościowego. Jeżeli z portalu nie zostaną przekazane wszystkie wymagane dane, to Portal będzie prosił o ich uzupełnienie.


14.     Logowanie do Portalu za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Organizatorem, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Portalu.


15.     Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.


16.     Użytkownik na Portalu może posiadać tylko jedno Konto związane z danym adresem e-mail. Kryterium to jest weryfikowane automatycznie podczas rejestracji.


17.     Konta Turysty i Partnera są od siebie niezależne tzn., że Użytkownik zarejestrowany jako Partner, aby mógł dokonać czynności związanych z Kontem Turysty (np. zakup w SKLEPIE) musi utworzyć drugie Konto (zarejestrować się) jako Turysta, podając przy rejestracji inny adres e-mail.


18.     Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Organizatora w razie utraty bądź podejrzenia utraty władzy nad Kontem, a w szczególności utraty haseł i włamania na Konto. 


19.     W razie utraty hasła, Użytkownik powinien przejść do zakładki „Odzyskaj hasło”, gdzie należy podać adres e-mail powiązany z Kontem. System zresetuje hasło i wyśle powiadomienie z hasłem tymczasowym na podany adres e-mail. Po ponownym zalogowaniu Użytkownik można ustawić nowe hasło.


20.     Założenie Konta na Portalu oraz złożenie oświadczenia - w formie elektronicznej - o przyjęciu postanowień niniejszego Regulaminu stanowi zawarcie umowy między Użytkownikiem a Organizatorem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


21.     Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.


22.     Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności podejmowanie działań mających na celu wpłynięcie na wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami.


23.     Użytkownik nie może dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec Organizatora lub innych Użytkowników SKLEP.


24.     Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu (np. pracownikom, współpracownikom itp.).


25.     Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą Organizatora Konto Partnera może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa.


 


 


§ 3 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW


 


1.         Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach PORTALU powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania PORTALU lub szkodzą Organizatorowi i Użytkownikom.


2.         Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w ramach Sklepu. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w ciągu 24 godzin od skierowania zapytania przez Kupującego (termin ten nie biegnie w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).


3.         Użytkownik powinien we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach PORTALU umowach i transakcjach.


4.         Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych PORTALU stanowią przedmiot praw Organizatora lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.


5.         Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach PORTALU materiałów wymaga każdorazowo zgody Organizatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Organizatora oraz Użytkowników. Zabronione jest:


a.    wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniony jest Organizator, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,


b.    agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w SKLEP w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.


6.         Wyposażenie niezbędne do korzystania z Karty Turysty:


o   urządzenie z dostępem do Internetu,


o   przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome),


o   dostęp do poczty e-mail,


o   opcjonalnie urządzenie z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,


7.         Koszt połączenia z siecią Internetową w celu korzystania z Portalu ponosi Użytkownik, zgodnie z taryfą swojego operatora.


8.         Potwierdzenia i powiadamiania w ramach Portalu są przesyłane poprzez wiadomości e-mail na adres podany w procesie zakładania Konta Użytkownika.


 


 


§ 4 OPŁATY I PROWIZJE


 


1.         Rejestracja i posiadanie Konta Użytkownika na Portalu jest bezpłatne.


2.         Udział Partnera w projekcie Karta Turysty, czyli zamieszczenie Obiektu i Oferty Promocyjnej na Portalu jest bezpłatne.


3.         Sprzedaż Karty Turysty odbywa się wg cen określonych na Portalu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie (§ 14.2).


4.         Zamieszczenie Oferty i Towaru na platformie Sklep przez Sprzedającego (Partnera) jest bezpłatne.


5.         Sprzedający ponosi koszty sprzedaży Towarów realizowanej poprzez Stronę płatności o której mowa w § 1 pkt. 22. 


6.         Zakup Towarów w Sklepie odbywa się według cen określonych przez Sprzedających zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. 


 


 


§ 5 UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA


 


1.         Administrator ma wgląd do danych Użytkowników gromadzonych na PORTALU.


2.         Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  usunięcia  Konta Użytkownika, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zamieszczone dane są nieprawdziwe oraz gdy godzą w dobre imię Organizatora, naruszają dobre obyczaje lub naruszają niniejszy Regulamin.


3.         Organizator może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.


4.         W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę lub gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Organizator w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:


a.         upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,


b.         udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,


c.          czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach PORTALU (ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika),


d.         zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.


5.         W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Organizatora i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Organizatora w ramach PORTALU. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte.


6.         Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w pkt. 4, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Organizatora.


7.         Niezależnie od zastosowania przez Organizatora postanowień określonych w pkt. 4, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z PORTALU, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Organizatora i innych Użytkowników.


8.         Po ustaniu okoliczności o których mowa w pkt. 4, Organizator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.


9.         Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność zamieszczanych na Portalu treści z niniejszym Regulaminem oraz z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Użytkownicy mają zakaz zamieszczania treści bezprawnych. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia podmiotów trzecich, na jakie narażony zostanie Administrator w związku z naruszeniem niniejszego regulaminu.


10.     W ramach funkcjonowania serwisu Administrator ma prawo do wysyłania wiadomości i zapytań związanych z funkcjonowaniem Portalu, w tym również dotyczących marketingu usług własnych.


11.     W/w uprawnienia nie ograniczają, ani nie zamykają uprawnień Administratora opisanych w ramach postanowień dotyczących poszczególnych funkcjonalności.


12.     W razie podejrzenia, że działania Administratora wykraczają poza zakres niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, każdy ma prawo zawezwać go do złożenia wyjaśnień i zaprzestania naruszeń w trybie wskazanym w § 9 pkt. 3.


 


 


§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY REJESTRACJI NA PORTALU


 


1.         Umowa zawarta między Użytkownikiem, a Organizatorem w ramach Konta Turysty, o której mowa w § 2 pkt. 20 jest umową zawartą na odległość.


2.         Konsument, będący osobą fizyczną, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Użytkownika, Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest złożenie oświadczenia przed jego upływem.


3.         Oświadczenie może zostać złożone w dowolny sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej – w tym poprzez przesłanie na adres e-mail biuro@kartaturysty.pl.


4.         Odstąpienia od umowy o której mowa w § 2 pkt. 20 (świadczenie usług drogą elektroniczną)


a)      Wiąże się z usunięciem Konta Użytkownika z serwisu


b)      nie przysługuje Użytkownikowi, który zakupił Towar lub posiada jakiekolwiek zobowiązania wobec Organizatora z tytułu usług świadczonych w ramach PORTALU.


5.         Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępny jest tutaj.


 


 


§ 7 ROZWIĄZANIE UMOWY Z ORGANIZATOREM


 


1.         Świadczenie usług w ramach PORTALU ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w poniższych punktach.


2.         Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Organizatorem, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez powiadomienie o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej (w tym elektronicznej).


3.         Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Organizatorem, a tym samym usunięcie Konta nastąpi po upływie 14 dni od chwili złożenia oświadczenia nie wcześniej jednak niż przed zakończeniem wszystkich transakcji i uregulowaniem wszelkich należności wobec Organizatora i innych Użytkowników PORTALU. W okresie tym, Użytkownik może odwołać swoje oświadczenie.


4.         W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Organizator za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.


5.         Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Organizatora, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach PORTALU, bez uprzedniej zgody Organizatora.


 


 


§ 8 KONTAKT


 


1.         Użytkownik może kontaktować się z Organizator w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:


a.         pisemnej na adres określony w § 1 pkt. 3,


b.         elektronicznej pod adresem biuro@kartaturysty.pl


2.         Organizator może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:


a.         pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,


b.         elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,


c.          telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.


 


 


§ 9 REKLAMACJE


 


1.         Portal funkcjonuje na zasadach i w sposób określony w niniejszym Regulaminie.


2.         Administrator Portalu prowadzi go z poszanowaniem norm powszechnie obowiązującego prawa.


3.         Każdy, kto uzna, że działanie Administratora, sposób działania Portalu lub zachowania Użytkowników naruszają jego słuszne interesy wynikające z zapisów regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa może wystosować zawiadomienie do Administratora. Można je przesłać na adres e-mail biuro@kartaturysty.pl lub adres podany w §1 pkt. 3  niniejszego Regulaminu.


4.         Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 3 może dotyczyć w szczególności:


o     naruszenia praw autorskich poprzez zamieszczenie w Portalu utworów wbrew zapisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.);


o     bezprawnego naruszania oznaczeń przedsiębiorcy;


o     naruszenia znaków towarowych, wzorów użytkowych, patentów lub innych praw chronionych przez ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508, z późn. zm.);


o     bezprawnego wykorzystywania danych osobowych należących do osoby fizycznej;


o     naruszenia dóbr osobistych osoby fizycznej lub przedsiębiorcy.


5.         Administrator zobowiązuje się do reagowania na zgłoszenia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.


6.         Fakt otrzymania zgłoszenia nie obliguje Administratora do postąpienia zgodnie z jego treścią. Administrator zastosuje się do wszelkich nakazów zawartych w prawomocnych orzeczenia sądowych oraz decyzjach administracyjnych.


7.         Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakich mogą doznać osoby trzecie lub inni Użytkownicy w związku z działaniami Użytkowników, a w szczególności za sposób, w jaki korzystają oni z Portalu, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych opinii, komentarzy oraz innych treści.


8.         Administrator nie ma wpływu oraz nie odpowiada za:


o     połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia,


o     szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych, o których mowa w § 3 pkt. 6,


o     utratę, zniekształcenie lub zniszczenie treści przesłanych do Portalu drogą elektroniczną, w związku z wystąpieniem powyższych nieprawidłowości.


9.         Dodatkowe pytania, a także reklamacje związane z użytkowaniem Portalu oraz działaniem Projektu Karta Turysty oraz SKLEPU należy kierować do Organizatora na adres e-mail biuro@kartaturysty.pl lub wysyłając korespondencję pod adres podany w § 1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika zgłaszającego reklamacje (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Użytkownikiem.


 


 


§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ


 


1.         Administratorem danych osobowych Użytkowników PORTALU jest Organizator z którym można się kontaktować pod adresem biuro@kartaturysty.pl, lub przesyłając korespondencję na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt. 3.


2.         Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Organizator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.


3.         Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celu realizacji usług świadczonych w ramach Portalu oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.


4.         Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Organizatora w związku z korzystaniem z SKLEP, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Portalem.


5.         Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez Administratora oraz przez Podmioty przetwarzające zgodnie z poleceniami Administratora.


 


 


§  11 PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY


 


1.         Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizator, której przedmiotem są usługi świadczone przez Organizator w ramach PORTALU na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, ze szczególnym uwzględnieniem:


a.     ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);


b.     ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;


c.     ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.


2.         Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizator w ramach PORTALU będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.


3.         Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


4.         Postanowienia niniejszego regulaminu, nie naruszają przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku stwierdzenia niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustaw, pierwszeństwo mają przepisy ustaw.


5.         Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


 


 


§  12  ZMIANY REGULAMINU


 


1.         Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.KartaTurysty.pl oraz www.sklep.KartaTurysty.pl.


2.         Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na w/w stronach internetowych z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.


 


 


 


III. KARTA TURYSTY


 


 


§ 13 POSTANOWIENIA WSTĘPNE


 


1.         Uprawnienia wynikające z Karta Turysty przysługują tylko i wyłącznie Posiadaczowi Karty wskazanemu z imienia i nazwiska w treści Karty.


2.         Oferta Promocyjna jest dostępna dla Użytkownika od momentu Aktywacji Karty Turysty opisanej w § 15.


3.         Karta Turysty uprawnia do jednorazowego lub wielokrotnego skorzystania z Oferty Promocyjnej w Obiektach Partnerów, przez czas jej ważności.


4.         Oferta Promocyjna proponowana przez Partnera może zostać w każdym czasie zmieniona (w porozumieniu z Organizatorem) poprzez jej rozszerzenie o dodatkowe zniżki i rabaty oraz dodanie nowych Obiektów. Zmiana ta ma zastosowanie od momentu jej opublikowania.


5.         Partner po uzgodnieniu z Organizatorem może, w ustalonym czasie, zmieniać Ofertę Promocyjną poprzez usunięcie z oferty Partnera określonych zniżek i rabatów oraz Obiektów.


6.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które mogą utrudniać bądź uniemożliwić skorzystanie z Oferty Promocyjnej Partnera.


7.         Lista Partnerów, którzy zgłosili swój udział w Projekcie Karta Turysty jest dostępna poprzez Portal.


8.         Karta Turysty nie jest kartą płatniczą.


9.         Rozmiar Karty w postaci elektronicznej przesłanej przez e-mail wynosi do 1 MB.


 


 


§ 14 ZASADY ZAKUPU KARTY TURYSTY


 


1.         Karta Turysty sprzedawana jest za pośrednictwem Portalu.


2.         Kartę Turysty może zakupić jedynie Użytkownik posiadający Konto na Portalu.


3.         Dokonanie zakupu Karty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


4.         Zakup Karty na Portalu oraz złożenie oświadczenia - w formie elektronicznej - o przyjęciu postanowień niniejszego Regulaminu stanowi zawarcie umowy między Użytkownikiem a Organizatorem, której przedmiotem jest sprzedaż elektronicznej Karty Turysty na zasadach określonych w Regulaminie.


5.         Użytkownik może zakupić Karty dla innych osób, w tym niepełnoletnich, jeżeli istnieje taka możliwość w procesie zakupu. W takim przypadku Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez te osoby.


 


§ 14.1 – Złożenie zamówienia


 


1.         Zakup Karty Turysty następuje poprzez złożenie, za pomocą Portalu, zamówienia oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.


2.         Przy jednym zamówieniu można zakupić dowolną ilość Kart na dowolną ilość osób - jej Posiadaczy.


3.         Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:


a)    wybór Regionu którego Karta ma dotyczyć,


b)   wybór odpowiedniego rodzaju karty (np. ze względu na pakiet, typ, ulgi),


c)    podanie danych osobowych przyszłego Posiadacza (imię, nazwisko, rok urodzenia),


d)   ewentualne podanie daty od której Karta ma być aktywna. Kartę można również aktywować w późniejszym terminie (zgodnie z § 15),


e)   złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników,


f)     dodanie kolejnej Karty dla tej samej lub kolejnej osoby,


g)    złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka”,


 


§ 14.2 – Płatność za zakupioną Kartę Turysty


 


1.         Płatność za Karty Turysty zamówione za pośrednictwem Portalu możliwa jest wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.


2.         Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Karty wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.


3.         Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Kart. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty.


4.         Ceny wskazane na stronie zamówienia i w Koszyku są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.


 


§ 14.3 Odstąpienie od umowy zakupu Karty Turysty


 


1.         Umowa zakupu Karty Turysty za pośrednictwem Portalu o której mowa w § 14 jest  umową zawartą na odległość z Organizatorem.


2.         Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy wg zasad opisanych w § 6 pkt. 2 i 3.


3.         Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko i wyłącznie wówczas gdy Użytkownik nie korzystał z uprawnień jakie przysługują posiadaczowi Karty, czyli przed Aktywacją Karty (opisaną w § 15) lub przed rozpoczęciem terminu jej ważności.


4.         Zwrot należności zostanie przekazany na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.


5.         Złożenie Oświadczenia nie wpływa w żadnym zakresie na prawo Użytkownika do posiadania Konta na Portalu lub jego usunięcia w każdym czasie.


6.         Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępny jest tutaj.


 


 


§ 15 AKTYWACJA KARTY TURYSTY


 


1.        Zakupiona za pośrednictwem Portalu Karta Turysty ma wyłącznie postać elektroniczną. Organizator nie sprzedaje ani nie rozprowadza Karty w postaci papierowej. Organizator nie odpowiada za Karty zakupione poza Portalem (np. bezpośrednio od Wydawców).


2.        Bezpośrednio po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą zakup, a Karta będzie dostępna w odpowiedniej zakładce na Koncie Użytkownika.


3.        Ważna jest tylko aktywna Karta Turysty. Aktywacja Karty następuje po wpisaniu konkretnej daty i jej zatwierdzeniu. Datę Aktywacji można wprowadzić w momencie zakupu lub w późniejszym terminie. Po Aktywacji Karta jest ważna przez określony czas, zgodny z jej rodzajem, od godz. 24.00 wskazanego dnia do godz. 23.59 ostatniego dnia.


4.        W momencie Aktywacji Karty istnieje możliwość zmiany jej Posiadacza.


5.        Po dokonaniu aktywacji Karta Turysty będzie dostępna na urządzeniu mobilnym w dwóch formach:


o    po zalogowaniu na Konto Użytkownika,


o    w postaci pliku w formacie PDF przesłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta. Plik ten można zapisać w pamięci urządzenia mobilnego.


6.        Elektroniczna Karta Turysty zawiera m.in. następujące informacje:


o    region którego dotyczy


o    Imię i nazwisko i rok urodzenia Posiadacza


o    datę ważności


o    fotokod w postaci kodu QR.


 


 


§ 16 ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY TURYSTY


 


1.        Karta Turysty jest honorowana w Obiektach Partnerów z danego Regionu, którego Karta dotyczy, wskazanych na Portalu i na zasadach tam opisanych.


2.        Skorzystanie z Oferty Promocyjnej czyli otrzymanie zniżek i rabatów następuje poprzez okazanie Przedstawicielowi Partnera w danym Obiekcie urządzenia mobilnego z wyświetloną aktywną, elektroniczną Kartą Turysty. Aktywacja i sposoby prezentacji Karty w urządzeniu mobilnym opisane zostały w § 15.


3.        Skorzystanie z Oferty Promocyjnej może zostać zrealizowane wyłącznie po zweryfikowaniu ważności Karty Turysty przez Przedstawiciela Partnera. Posiadacz lub Użytkownik (w przypadku zakupu Karty dla innej osoby) zobowiązany jest udostępnić Przedstawicielowi Partnera lub Organizatora Kartę w postaci elektronicznej w celu wykonania weryfikacji – sprawdzenia tożsamości Posiadacza, uprawnień wynikających z Karty i terminu jej ważności. W razie wątpliwości co do tożsamości Posiadacza Karty, Użytkownik zobowiązany jest do jej potwierdzenia za pomocą odpowiednich dokumentów w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej. W przypadku braku udostępnienia Karty Turysty lub stwierdzenia braku jej ważności lub braku potwierdzenia tożsamości lub gdy dana osoba nie jest jej Posiadaczem, przedstawiciel Partnera ma prawo odmówić udzielenia zniżek i rabatów w ramach Oferty Promocyjnej. W takiej sytuacji Użytkownik nie jest uprawniony do żądania od Organizatora zamiany Karty na inną, ani żądania zwrotu płatności lub uzyskania jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.


4.        Po pozytywnej weryfikacji Posiadacza Karty, Przedstawiciel Partnera naliczy i zastosuje odpowiednią zniżkę.


 


 


§ 17 ZASADY PUBLIKACJI OBIEKTÓW I OFERT PROMOCYJNYCH


 


1.         Partner, w celu zamieszczenia Obiektu i Oferty Promocyjnej na Portalu musi posiadać indywidualne Konto, założone według ściśle określonej procedury, opisanej w § 2.


2.         Zamieszczenie Obiektu i Oferty Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 


3.         Przesłana Oferta Promocyjna jest automatycznie publikowana na Portalu.


4.         W  przypadku  przesłania  Oferty Promocyjnej wymagającej uściślenia lub niepełnej, Organizator poinformuje o tym fakcie Partnera (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie) w celu uzupełnienia braków.


5.         Organizator ma prawo do usunięcia zamieszczonego na Portalu Obiektu i Oferty Promocyjnej do czasu uzupełnienia Oferty przez Partnera o niezbędne informacje. 


6.         Obiekty na Portalu rozmieszczane są losowo po każdorazowym odświeżeniu strony .


7.         Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odmowy  publikacji  lub  usunięcia  opublikowanego wcześniej Obiektu i Oferty Promocyjnej, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zamieszczone dane są nieprawdziwe oraz gdy godzą w dobre imię Organizatora, naruszają dobre obyczaje lub naruszają niniejszy Regulamin.


8.         Przesłana Oferta za pomocą formularza zgłoszeniowego powinna zawierać co najmniej: 


a)    nazwę Obiektu,


b)   dane teleadresowe, 


c)    opis Obiektu,


d)   rodzaj świadczonych usług, 


e)   minimalnie 2 maksymalnie 10 zdjęć nie przekraczających 1MB,  wraz  z  informacją  o  posiadaniu praw autorskich.


f)     procentowa wielkość rabatu, zniżki udzielanej Użytkownikowi elektronicznej Karty Turysty na produkty, towary i usługi.


9.         Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji o Obiektach i Ofertach Promocyjnych zamieszczonych na Portalu.


10.     Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania informacji o Obiekcie i Ofercie Promocyjnej.


11.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za informacje, treści i zdjęcia zamieszczone na Portalu, a przesłane przez Partnera.


12.     Organizator  umożliwia  publikację  Obiektów i Oferty Promocyjnej wyłącznie  w  zakresie  i  na  zasadach  opisanych  w niniejszym Regulaminie.


 


 


 


IV.  SKLEP


 


 


§ 18 - WARUNKI UCZESTNICTWA W SKLEPIE


 


1.         Użytkownikami platformy handlowej on-line Sklep mogą być podmiot o którym mowa w § 2 pkt. 1.


2.         Sprzedającym może być tylko i wyłącznie Partner Karty Turysty, który wcześniej zarejestrował się (utworzył konto) na portalu KartaTurysty.pl (wg zasad opisanych w § 2) oraz zamieścił przynajmniej jeden Obiekt w sposób przedstawiony w § 17, w którym zobowiązał się udzielać zniżek na swoje usługi wszystkim posiadaczom Karty Turysty.


3.         Sprzedaż Towarów w Sklepie powinna być związana wyłącznie z prowadzoną przez Partnera działalnością gospodarczą.


4.         Kupującym może być każdy Użytkownik, który dokona rejestracji (utworzy konto) wg procedury opisanej w § 2.


5.         Kupujący, może nabywać Towary jako Gość - bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy ze Sprzedającym.


6.         Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu jako Sprzedający lub Kupujący po zalogowaniu do PORTALU.


7.         Użytkownik nie może dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, a w szczególności podejmować działania mające na celu wpłynięcie na wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami.


 


 


§ 19 - OFERTY i TOWARY


 


1.         W ramach Sklepu Sprzedający oferuje sprzedaż jednej lub wielu sztuk Towaru po określonej z góry cenie.


2.         Sprzedający zamieszcza i sprzedaje Towary poprzez Sklep  na własną odpowiedzialność i ryzyko.


3.         Oferowane w Sklepie Towary muszą być związane z danym Regionem czyli mogą to być wszelkiego rodzaju produkty regionalne np. rękodzieło artystyczne i ludowe, rzemiosło, wyroby lokalne, folklorystyczne, pamiątki itp.


4.         Zabronione jest sprzedawanie Towarów bez odpowiednich uprawnień i zezwoleń wymaganych przepisami prawa. 


5.         Sprzedający zobowiązują się do nieoferowania Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.


6.         Przedmioty, o których mowa w pkt. 4 i 5 nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).


 


 


§ 20 - PUBLIKACJA OFARTY I TOWARU


 


1.         Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Sklepu formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. W formularzu sprzedaży należy określić:


a.       nazwę Towaru,


b.      region z którego Towar pochodzi


c.       cenę


d.      ewentualną cenę promocyjną oraz czas trwania promocji


e.      informacje o ilości i dostępności Towaru


f.        informacje dodatkowe


g.       kategorie


h.      opis produktu


i.         minimum jedno zdjęcie prezentujące oferowany Towar


2.         Wykonując czynności, o których mowa w pkt. 1, Sprzedający zleca Organizatorowi publikację Oferty, która nastąpi niezwłocznie oraz oświadcza, że jest uprawniony i posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.


3.         Liczba jednocześnie opublikowanych Ofert Użytkownika nie może przekroczyć bez zgody Organizatora 500, przy czym zabronione jest również publikowanie Ofert które zagrażać mogą zasadom uczciwej konkurencji w ramach Sklepu.


4.         Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian tych treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości.


5.         W chwili opublikowania Oferty, Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie jej opisu (treści i zdjęć) w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych zarówno w Sklepie, jak i poza nim, w ramach współpracy Organizatora z podmiotami trzecimi.


6.         Ofertę należy umieścić w kategorii odpowiadającej specyfice Towaru.


7.         Niedopuszczalne jest jednoczesne, wielokrotne zamieszczanie tego samego Towaru.


8.         Istotne dla Transakcji treści powinny być wprowadzane w formie tekstowej w języku polskim.


9.         W polu „Opis produktu” należy zamieścić szczegółowe informacje dotyczące oferowanego Towaru.


10.     Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.


11.     Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty treści naruszających przepisy prawa i Regulaminu, treści drastycznych, a także słowa, wyrażenia bądź zwroty powszechnie uważane za wulgarne i naruszające dobre obyczaje.


12.     Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty, w tym w jej tytule i parametrach, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania Towarów w Sklepie.


13.     Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie Sklepu lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd.


14.     Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty informacji, które w jakikolwiek sposób różnicują sytuację Kupujących w zakresie korzystania z usługi płatniczej.


15.     Sprzedający zobowiązany jest wskazać w treści Oferty informacje o terminie realizacji zamówienia (czas wysyłki).


16.     Cena za Towar wskazana na stronie zamówienia i w Koszyku powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i musi być wskazana w wysokości brutto (zawierać podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi).


17.     W ramach Oferty Sprzedający może udzielić rabatu lub zaoferować bezpłatny dodatek do Towaru (gratis). Zarówno rabat jak i gratis muszą być określone w sposób jednoznaczny.


18.     Sprzedający zobowiązany jest przedstawić Towar na co najmniej jednym zdjęciu (miniaturce). Zdjęcia muszą spełniać poniższe wymagania:


a.    dotyczyć wyłącznie oferowanego Towaru,


b.    prezentować Towar w takiej formie i postaci, aby nie budziła wątpliwości, co do faktycznego i rzeczywistego przedmiotu sprzedaży, w ramach danej Oferty,


c.     w miarę możliwości prezentować Towar na jednolitym tle, bez jakichkolwiek dodatkowych elementów, w szczególności tekstów, elementów graficznych, ramek zniekształcających jego cechy,


d.    mogą przedstawiać Towar w kontekście jego zastosowania lub aranżacji


e.    nie przekraczać 1MB.


19.     Zakończenie Oferty następuje gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki Towaru w Ofercie.


20.     Wcześniejsze zakończenie Oferty może nastąpić również:


a.    na podstawie decyzji Sprzedającego, w każdym czasie z zastrzeżeniem, że dotychczas zawarte umowy sprzedaży w ramach takiej Oferty są wiążące.


b.    na podstawie decyzji Organizatora, w sytuacjach opisanych w § 23  pkt. 4.


21.     Warunki dotyczące płatności i dostawy należy określić na Portalu w odpowiedniej zakładce („Ustawienia”).


 


 


§ 21 - REALIZACJA TRANSAKCJI - ZAWARCIE UMOWY


 


1.         Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu zakupu Towaru dokonuje wyboru opcji „Do koszyka”. Po wyborze rodzajów Towarów Kupujący uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty określając w szczególności ilości Towarów, sposób dostawy i płatności. Następnie potwierdza swój wybór.


2.         W momencie potwierdzenia zakupu przez Kupującego za pomocą przycisku „Przejdź do płatności” zostaje zawarta umowa między Kupujący a Sprzedającym.


3.         Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.


 


 


§ 22 - PŁATNOŚĆ ZA TOWAR


 


1.       W ramach Sklepu Sprzedający mogą umożliwić Kupującym dokonanie zapłaty za Towar za pomocą usługi płatniczej udostępnianej w Sklepie bądź w drodze zwykłego przelewu lub bezpośredniej zapłaty w miejscu odbioru Towaru.


2.       Obsługa realizacji zapłaty przez Kupującego za Towar w ramach usługi płatniczej udostępnianej w Sklepie, odbywa się przez Stronę Płatności (o której mowa w § 1 pkt. 22) na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.


3.       Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.


4.       Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Towarów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty.


5.       Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, chyba, że strony umowy ustaliły inaczej.


 


 


§ 23 - ROLA ORGANIZATORA


 


1.         Sklep, a tym samym Organizator nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.


2.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Sklepu,  ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.


3.         Jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach Sklepu, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Towarów, Organizator ponosi odpowiedzialność, tak jak każdy Sprzedający, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminem oraz treścią Ofert Organizatora.


4.         W przypadku, gdy Oferta Sprzedającego narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Organizator może:


a.    zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię, w której publikowana jest Oferta,


b.    zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność.


 


 


§ 24 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU TOWARU W SKLEPIE


 


7.         Umowa kupna-sprzedaży Towaru zawarta między Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Portalu, o której mowa w § 21 pkt. 2, jest  umową zawartą na odległość.


8.         Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z zasadami opisanych w § 6 pkt. 2.


9.         Oświadczenie należy kierować bezpośrednio do Sprzedającego.


10.     Dane adresowe Sprzedającego można uzyskać z Portal lub od Organizatora poprzez przesłanie zapytania na adres e-mail biuro@kartaturysty.pl.


11.     Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość między Użytkownikami Sklepu dostępny jest tutaj.


 


KONTAKT

Centrum Promocji Turystyki Sp. z o.o.
Oficjalny wydawca Karty Turysty
e-mail: biuro małpka kartaturysty.pl

OBSERWUJ NAS